SUPERVIISORI JA COACHI VÄLJAÕPE,
PSÜHHOSOTSIAALNE SUUND

KELLELE

Ootame spetsialiste ja juhte, kellel on töökogemus sotsiaalhoolekandes, tervishoius, noorsootöös, tööhõives, ohvriabis, kriminaalhoolduses, tugihariduses, õiguskaitses, pagulasabis, psühholoogias või teistes psühhosotsiaalsetes valdkondades.

MIDA ANNAB

Lõpetanul on pädevus viia läbi individuaalset supervisiooni ja -coachingut, rühmasupervisiooni, töötada meeskondade ja organisatsioonidega. Lisaks üldisele superviisori-coachi pädevusele õpitakse erinevaid meetodeid psühhosotsiaalselt haavatavate kliendigruppidega töötavate spetsialistide toetamiseks. Väljaõpe annab nii supervisiooni kui coachingu läbiviimise oskused ning võimaluse töötada nii organisatsioonivälise kui -sisese superviisorina.

KES ON SUPERVIISOR

Töönõustamise spetsialist, kes on läbinud ANSE standardile vastava väljaõppe.
Supervisioon psühhosotsiaalses valdkonnas on oluline töötajate arendamise strateegia ja töökultuuri osa. Regulaarne supervisioon aitab kaasa kvaliteetsemale klienditööle, töötajate heaolule ja vähendab läbipõlemisjuhtumeid.

PÕHIÕPPEJÕUD

Kursusele registreerumine ja lisainformatsioon aadressil: piret.bristol@isci.ee või tel 5016806.

Kursuse eesmärk on anda ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) standardile vastav superviisori-coachi haridus. Väljaõppe lõpetanul on pädevus viia läbi individuaalset supervisiooni ja -coachingut, rühmasupervisiooni, töötada meeskondade ja organisatsioonidega.

Õpe annab lisaks üldisele superviisori-coachi pädevusele ka psühhosotsiaalse valdkonna superviisori pädevuse, et mõista nii teoreetiliselt kui praktiliselt valdkondlikku supervisiooniprotsessi ning osata kasutada erinevaid meetodeid haavatavate kliendigruppidega töötavate spetsialistide ja tugivõrgustike toetamisel.

Kõrgharidus sotsiaalteadustes, mis on seotud psühhosotsiaalse valdkonnaga (nt sotsiaaltöö, tervishoid, psühholoogia, sisejulgeolek jm).
Töökogemus : vähemalt 4 aastat pärast kõrgkooli lõpetamist psühhosotsiaalses valdkonnas (nt sotsiaalhoolekanne, tervishoid, politsei, kriminaalhooldus, ohvriabi, õiguskaitse, pagulasabi, tööhõive, hariduse tugiteenused ja noorsootöö, psühholoogiline abi ja teraapia jms). Erialastel täiendkoolitustel ja grupiprotsessides osalemine (min 60 tundi). Arvesse võetakse erinevaid kursusi ja/või pikema kestusega enesearenguprogramme, mis annavad teadmisi inimesest, suhtlemisest, õpetamisest, gruppidest, organisatsioonist, juhtimisest, jms. Varasem, nii individuaalse, kui grupi/meeskonna supervisiooni ja/või coachingu dokumenteeritud kogemus (min 30 tundi).

Isiksuslikud eeldused: baasilised eneseregulatsiooni, suhtlemise ja reflekteerimise oskused ning inimestega töötamise põhiliste eetiliste printsiipide arvestamine. Kui sisseastumistingimustes esitatud nõuded pole kandideerimise hetkel 100% täidetud, on võimalus lahendust otsida koostöös ISCI õppejõudude meeskonnaga. Superviisori väljaõppesse kandideerijatega korraldatakse eelkohtumised, et vastastikku tutvuda, küsimustele vastuseid saada ja põhjendatud otsus langetada.

Kursus kestab 2,5 aastat.

Kursuse üldmaht on 650 tundi, mis jaguneb järgmiselt:

 • 378 kontakttundi
 • 16 tundi grupiõppesupervisioon
 • 30 tundi individuaalne õppesupervisioon
 • 4 tundi arenguvestlus
 • 68 tundi praktika, sh 38 tundi individuaalsupervisiooni-, 24 tundi grupisupervisiooni- ja 6h vaatluspraktka
 • 154 tundi iseseisev töö kaasõppijate grupis ja individuaalselt

Programm on jagatud 14 õppemooduliks, millest  1-6 on I osa – Individuaalse superviisori-coachi väljaõpe ja 7-14 on II osa – Grupi ja organisatsiooni superviisori väljaõpe.

Õpe toimub 3-päevaste õppesessioonidena (neljapäevast laupäevani), keskmiselt iga 2 kuu tagant. Õpe sisaldab nii aktiivõpet kui grupiõppesupervisiooni väikegruppides. Õppesessioonide vahepealsel ajal teevad õppijad iseseisvat supervisiooni praktikat, tööd kaaslaste grupis või töötavad kirjanduse ning portfoolioga.
Õpe toetub peamiselt süsteemse supervisiooni raamistikule ning kompetentsimudelina kasutatakse ANSE superviisori kompetentsusraamistikku.

I OSA  Individuaalse superviisori-coachi väljaõpe

1. Moodul

01.-03.detsember 2022

Supervisiooni ja coachingu ajalugu, käsitlused ja kontekst. Õppetöö korraldus.

 • Ülevaade õppetöö korraldusest.
 • Mõisted: supervisioon, mentorlus, coaching, nõustamine, konsultatsioon, teraapia jt.
 • Supervisiooni ajalugu, funktsioonid, vormid.
 • Lepingu tähendus supervisioonis ja kokkulepete sõlmimine.
 • Konteksti tähendus supervisioonis.

Abistavate elukutsete diskursus ja supervisiooni kontekst psühhosotsiaalses valdkonnas.

2. Moodul

02.-04.veebruar 2023

Supervisiooni ja coachingu vaimne raamistik

 • Supervisiooni ja coachingu olustiku/”ruumi” ja nõustamissuhte loomine.
 • Teadlikkus ja kohalolek, töö oma sisemise mitmekesisusega, et aktsepteerida välist mitmekesisust.
 • Metatasandi mõiste supervisioonis.
 • Eetika, väärtused ja konfidentsiaalsus supervisioonis ja coachingus.
 • Humanistlik lähenemine klienditöös (C. Rogers)

3. Moodul

30.märts – 01.aprill 2023

Supervisioon ja coaching kui professionaalse arengu toetamine

 • Täiskasvanu õppimise käsitlus ja selle seos supervisiooniga.
 • Refleksiooni mõiste, reflektiivne praktika, -protsess ja – mudelid.
 • Sotsiaalne konstruktivism. Sotsiaalse õppimise teooria. Keele ja kultuuri mõju.
 • Superviisori identiteet, professionaalne hoiak ja kompetentsid (ANSE).

4. Moodul

08.-10.juuni 2023

Individuaalne supervisioon psühhosotsiaalses valdkonnas

 • Individuaalse supervisiooni protsess, sessiooni ülesehitus ja eesmärgistamine.
 • Lepingu sõlmimine ja kokkulepete tegemine protsessis.
 • Paralleelprotsess supervisioonis. Ülekanne ja psühholoogilised kaitsed.
 • Lahenduskesksel lühiteraapial põhinev lähenemine, meetodid ja tehnikad.

5. Moodul

07.-09.september 2023

Individuaalne coaching

 • Individuaalse coachingu protsess ja sessiooni ülesehitus ja eesmärgistamine.
 • Lepingu sõlmimine ja kokkulepete tegemine protsessis.
 • Coachingu lähenemised, liigid ja meetodid.

6. Moodul

16.-18.november 2023

Süsteemne lähenemine ja meetodid supervisioonis ja coachingus

 • Süsteemse lähenemise teoreetilis-filosoofilised alused ja meetodid.
 • Konstellatsiooni tehnikate kasutamine.
 • Narratiivsete tehnikate kasutamine.

II OSA  Grupi ja organisatsiooni superviisori väljaõpe

7. Moodul

01.-03.veebruar 2024

Inimese, töö ja organisatsiooni vaheline suhe

 • Vaimne tervis töökohal ja organisatsioonist tulenevate psühhosotsiaalsete tegurite mõju inimesele.
 • Läbipõlemise mõiste vs säilenõtkus.
 • Jõustamisele, tugevustele ja ressurssidele suunatud supervisioon ning coaching.
 • Määramatuse ja ambivalentsusega toimetulek.

8. Moodul

04.-06.aprill 2024

Vaheportfoolio esitlus ja õppeprotsessi reflekteerimine

 • Ühe individuaalse supervisiooni salvestuse esitamine.
 • Õppeprotsessi käigus valmiva portfoolio esitlemine.
 • Senise praktika analüüs.
 • Eneseanalüüs ja tagasiside saamine oma professionaalsele arengule  õppejõududelt ja grupikaaslastelt.
 • Edasiste arengueesmärkide seadmine.

9. Moodul

06.-08.juuni 2024

Grupisupervisioon ja gruppidega töötamise põhimõtted

 • Grupi mõiste supervisioonis. Kontekst gruppidega töötamisel.
 • Grupisupervisiooni protsess, lepingu sõlmimine grupiga/ organisatsiooniga. Rollid ja vastutus.
 • Süsteemse lähenemise meetodid gruppidega töötamisel.
 • Juhtumi mõiste ja analüüs grupisupervisioonis, protsess ja  meetodid.

10. Moodul

12.-14.september 2024

Grupisupervisioon,  lähenemised ja meetodid

 • Psühhoteraapia koolkondadele toetuvate meetodite kasutamine supervisioonis (Psühhodraama, gestaltteraapia ja konstellatsiooni tehnikate kasutamine grupisupervisioonis).
 • Grupisupervisiooni vormid: võrgustikusupervisioon, juhtumi analüüs, kovisioon, jt.
 • Grupidünaamika, grupiprotsesside ja konfliktide juhtimine.

11. Moodul

14.-16.november 2024

Meeskonnasupervisioon ja -coaching

 • Meeskonnad organisatsiooni kontekstis.
 • Meeskonnasupervisiooni ja -coachingu protsess. Lepingu sõlmimine, rollid ja vastutus.
 • Superviisori oskused töötada sekkumise, sessiooni ja pikaajalise protsessi tasandil.
 • Meeskonna väärtused ja kultuuritasandid. Väärtuskonfliktid meeskonnas.
 • Süsteemsed ja lahenduskesksed meetodid ja tehnikad meeskonna supervisioonil ja coachingus. Väärtustav lähenemine.

12. Moodul

16.-18.jaanuar 2025

Organisatsiooni arendamine supervisiooni kaudu.

 • Organisatsiooni toimimise elemendid ja organisatsioonidiagnostika.
 • Süsteemne käsitlus organisatsioonidega töötamisel.
 • Organisatsiooni supervisiooni protsess. Rollid ja vastutus. Lepingu sõlmimine ja tagasiside organisatsiooniga.
 • Supervisiooni ja coachingu võimalused organisatsiooni arendamisel ja muudatuste juhtimisel.
 • Mitmekesisuse käsitlemine. Võimu ja hierarhia haldamine.

13. Moodul

20.-22.märts 2025

Psühhosotsiaalse valdkonna spetsiifilised teemad ja meetodid

 • Kriisijärgne supervisioon, esmane töö psühhotraumaga. Sekundaarne trauma.
 • Kliendigrupi spetsiifika mõju superviseeritavale ja superviisorile.
 • Supervisioon erinevates kontekstides (lastekaitse, politsei, ohvriabi, immigratsioon).
 • Koostöö teiste sidusvaldkonna spetsialistidega. Võrgustikusupervisioon.

14. Moodul

29.-31.mai 2025

Väljaõppe lõpetamine ja kokkuvõte

 • Portfoolio ja praktilise töö esitamine.
 • Väljaõppe lõpetamine, tagasiside ja õppeprotsessi kokkuvõte.

3-päevase õppesessiooni hind on 510€ + km.

I osa 3060€ + km

II osa 4080 € + km

2,5-aastase väljaõppe programmi kogumaksumus kokku 7140€ + km
Programmi maksumus sisaldab lisaks õppesessioonidele ka individuaal- ja grupiõppesupervisioonide tasu.
Tasumine toimub sessioonide kaupa.

Väljaõppe lõpetamise eelduseks on:

 • Osavõtt õppesessioonidest vähemalt 85% ulatuses ning puudumiste täies mahus kompenseerimine kokku lepitud koolituste ja ülesannete täitmisega
 • Praktika- ja õppesupervisiooni nõuete täitmine
 • Kirjaliku lõputöö (Portfoolio) koostamine ja esitamine, praktilise supervisioonitöö esitamine