PSÜHHOSOTSIAALSE VALDKONNA PROGRAMM

Kursusele registreerumine ja lisainformatsioon aadressil: piret.bristol@isci.ee või tel 5016806.

Kursuse eesmärk on anda ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) standardile vastav superviisori-coachi haridus. Väljaõppe lõpetanul on pädevus viia läbi individuaalset supervisiooni ja -coachingut, rühmasupervisiooni, töötada meeskondade ja organisatsioonidega.

Õpe annab lisaks üldisele superviisori-coachi pädevusele ka psühhosotsiaalse valdkonna superviisori pädevuse, et mõista nii teoreetiliselt kui praktiliselt valdkondlikku supervisiooniprotsessi ning osata kasutada erinevaid meetodeid haavatavate kliendigruppidega töötavate spetsialistide ja tugivõrgustike toetamisel.

Kõrgharidus sotsiaalteadustes, mis on seotud psühhosotsiaalse valdkonnaga (nt sotsiaaltöö, tervishoid, psühholoogia, sisejulgeolek jm).
Töökogemus : vähemalt 4 aastat pärast kõrgkooli lõpetamist psühhosotsiaalses valdkonnas (nt sotsiaalhoolekanne, tervishoid, politsei, kriminaalhooldus, ohvriabi, õiguskaitse, pagulasabi, tööhõive, hariduse tugiteenused ja noorsootöö, psühholoogiline abi ja teraapia jms). Erialastel täiendkoolitustel ja grupiprotsessides osalemine (min 60 tundi). Arvesse võetakse erinevaid kursusi ja/või pikema kestusega enesearenguprogramme, mis annavad teadmisi inimesest, suhtlemisest, õpetamisest, gruppidest, organisatsioonist, juhtimisest, jms. Varasem, nii individuaalse, kui grupi/meeskonna supervisiooni ja/või coachingu dokumenteeritud kogemus (min 30 tundi).

Isiksuslikud eeldused: baasilised eneseregulatsiooni, suhtlemise ja reflekteerimise oskused ning inimestega töötamise põhiliste eetiliste printsiipide arvestamine. Kui sisseastumistingimustes esitatud nõuded pole kandideerimise hetkel 100% täidetud, on võimalus lahendust otsida koostöös ISCI õppejõudude meeskonnaga. Superviisori väljaõppesse kandideerijatega korraldatakse eelkohtumised, et vastastikku tutvuda, küsimustele vastuseid saada ja põhjendatud otsus langetada.

Kursus kestab 2,5 aastat.

I osa Individuaalse superviisori-coachi väljaõpe, 1 aasta, 272 tundi, 162 kontakttundi

II osa Grupi ja organisatsiooni superviisori väljaõpe, 1,5 aastat, 376 tundi, 216 kontakttundi

Kursuse üldmaht on 648 tundi, mis jaguneb järgmiselt:

  • 378 kontakttundi
  • 20 tundi grupiõppesupervisiooni
  • 20 tundi individuaalset õppesupervisiooni
  • 90 tundi praktikat
  • 140 tundi iseseisev töö kaasõppijate grupis ja individuaalselt

Programm on jagatud 14 õppesessiooniks, millest sessioonid 1-6 on I osa – Individuaalse superviisori-coachi väljaõpe ja 7-14 on II osa – Grupi ja organisatsiooni superviisori väljaõpe.

Väljaõppe I osa lõpetajatele väljastatakse tõend läbitud sessioonide kohta. Superviisori-coachi tunnistuse saavad õppijad pärast I ja II osa väljaõppe läbimist.

Kõik sessioonid on 3-päevased (neljapäevast laupäevani) ning toimuvad iga 2 kuu tagant. Õppesessioonid sisaldavad nii aktiivõpet kui grupiõppesupervisiooni väikegruppides. Õppesessioonide vahepealsel ajal teevad õppijad iseseisvat supervisiooni praktikat, tööd kaaslaste grupis või töötavad kirjanduse ning portfoolioga.
Õpe toetub peamiselt süsteemse supervisiooni raamistikule ning kompetentsimudelina kasutatakse ANSE superviisori kompetentsusraamistikku.

I OSA  Individuaalse superviisori-coachi väljaõpe

1. Sessioon

01.-03.detsember 2022

Supervisiooni ja coachingu ajalugu, käsitlused ja kontekst. Õppetöö korraldus.

Ülevaade õppetöö korraldusest. Supervisiooni kui eriala areng, käsitlused, funktsioonid ja vormid.  Coachingu käsitlused ja vormid. Mõisted ja supervisiooni kontekst psühhosotsiaalses valdkonnas. Supervisiooni- ja coachinguprotsessi ülesehitus ja lepingu sõlmimine.

2. Sessioon

02.-04.veebruar 2023

Supervisiooni vaimne raamistik, professionaalne hoiak, eetika, kompetentsid

Eetika, väärtused ja konfidentsiaalsus supervisioonis. Superviisori identiteet,  profesionaalne hoiak ja kompetentsid. Supervisioonisuhte loomine, teadlikkus ja kohalolek.

3. Sessioon

30.märts – 01.aprill 2023

Õppimine ja professionaalne areng läbi supervisiooni ja coachingu

Täiskasvanu õppimise käsitlus ja selle seos supervisiooni ja coachinguga. Sotsiaalne konstruktivism, koosloomine, keele ja kultuuri mõju. Metatasandi mõiste ja reflektiivne praktika, refleksiooniprotsess ja -mudelid.

4. Sessioon

08.-10.juuni 2023

Individuaalne supervisioon ja coaching

Individuaalse supervisiooni ja -coachingu protsess ja sessiooni ülesehitus. Lepingu ja kokkulepe sõlmimine, vastutus. Individuaalse nõustamise oskused, nõustamissuhe ja dialoog. Coachingu lähenemised ja meetodid.

5. Sessioon

07.-09.september 2023

Süsteemne ja lahenduskeskne lähenemine supervisioonis ja coachingus

Süsteemse lähenemise teoreetilised alused, meetodid ja tehnikad. Lahenduskeskne ja väärtustav lähenemine,  meetodid ja tehnikad. Narratiivne lähenemine.

6. Sessioon

16.-18.november 2023

Individuaalne supervisioon psühhosotsiaalses valdkonnas

Individuaalne supervisioon kliendijuhtumite analüüsil. Töö emotsionaalselt haavatava kliendiga, emotsionaalsete juhtumite ja kriisijärgne supervisioon. Paralleelprotsess. Ülekandemehhanismid. Psühholoogilised kaitsed.

 

II OSA  Grupi ja organisatsiooni superviisori väljaõpe

7. Sessioon

01.-03.veebruar 2024

Vaimne tervis töökohal

Inimese, töö ja organisatsiooni vaheline suhe. Vaimne tervis ja psühhosotsiaalsete tegurite mõju inimesele. Läbipõlemine supervisiooni kontekstis. Professionaalne identiteet, isiklikud väärtused vs organisatsiooni väärtused. 

8. Sessioon

04.-06.aprill 2024

Vaheportfoolio esitlus ja õppeprotsessi reflekteerimine

Õppeprotsessi, senise arengu ja praktika reflekteerimine ja hindamine. Vaheportfoolio esitlemine, eneseanalüüs ja tagasiside saamine  oma professionaalsele arengule. Edasiste arengueesmärkide seadmine.

9. Sessioon

06.-08.juuni 2024

Grupisupervisioon ja gruppidega töötamise põhimõtted

Grupi mõiste ja kontekst supervisioonis. Grupisupervisiooni protsess ja lepingu sõlmimine. Grupidünaamika ja grupiprotsesside juhtimine, konfliktide haldamine grupis.

10. Sessioon

12.-14.september 2024

Grupisupervisioon psühhosotsiaalses valdkonnas

Juhtumi analüüsi protsess ja erinevate  meetodite kasutamine grupisupervisioonis (psühhodraama, tugevuste mudel, psühhoanalüütiline, konstellatsioon jm). Võrgustikusupervisiooni protsess ja läbiviimine. Kovisioon ja kovisioonigruppide toetamine.

11. Sessioon

14.-16.november 2024

Meeskonnasupervisioon ja coaching

Meeskonnasupervisiooni ja -coachingu protsess ja lepingu sõlmimine. Meeskonna väärtused ja kultuuritasandid. Väärtuskonfliktid ja mittekonstruktiivsed protsessid meeskonnas. Süsteemsed ja lahenduskesksed meetodid ja tehnikad meeskonna supervisioonis ja coachingus.

12. Sessioon

16.-18.jaanuar 2025

Organisatsiooni arendamine supervisiooni kaudu

Organisatsiooni toimimise elemendid ja organisatsioonidiagnostika. Süsteemne käsitlus organisatsioonidega töötamisel. Supervisiooni ja coachingu võimalused organisatsiooni arendamisel  ja muudatuste juhtimisel. Mitmekesisuse käsitlemine. Võimu ja hierarhia haldamine.

13. Sessioon

20.-22.märts 2025

Psühhosotsiaalse valdkonna spetsiifilised teemad ja meetodid

Kriisijärgne supervisioon, esmane töö psühhotraumaga. Kliendigrupi spetsiifika mõju superviseeritavale ja superviisorile. Supervisioon erinevates kontekstides (lastekaitse, politsei, ohvriabi, jt.). Koostöö teiste sidusvaldkonna spetsialistidega. Võrgustikusupervisioon.

14. Sessioon

29.-31.mai 2025

Väljaõppe lõpetamine ja kokkuvõte

Kirjaliku lõputöö (portfoolio) ning praktilise supervisioonitöö esitamine. Superviisori-coachi väljaõppe lõpetamine, tagasiside ja õppeprotsessi kokkuvõte.

3-päevase sessiooni hind on 510€ + km.

I osa 3060€ + km

II osa 4080 € + km

2,5-aastase väljaõppe programmi kogumaksumus kokku 7140€ + km
Programmi maksumus sisaldab lisaks õppesessioonidele ka grupi- ja idividuaalõppesupervisioonide tasu.
Tasumine toimub sessioonide kaupa.

Väljaõppe lõpetamise eelduseks on:

  • Osavõtt õppesessioonidest vähemalt 85% ulatuses (puudumiste korral kokku lepitud kompenseerivate ülesannete täitmine täies mahus)
  • Praktika ja õppesupervisiooni nõuete täitmine
  • Kirjaliku lõputöö (Portfoolio) koostamine ja esitamine, praktilise supervisioonitöö esitamine ning sellele positiivse hinnangu saamine