Suuremad projektid ja hanked

ISCI on hankepartneriks Sotsiaalkindlustusametile ning alates 2017. aastast osutab töönõustamise teenust (supervisiooni) kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajatele ning sotsiaal- ja lastekaitse valdkonna juhtidele. Töönõustamised toimuvad üle-eestiliselt, kõigis maakondades.

Töönõustamisteenust osutavad ISCI superviisorid Tiina Merkuljeva,  Inge Tael ja Kaupo Saue ning ISCI partnerina superviisor Anneli Liivamägi. ISCI poolne supervisioonide koordinaator ja kontaktisik on Tiina Merkuljeva.

ISCI on Töötukassa hankepartneriks supervisiooni läbiviimisel, perioodil 2020 – 2022. Supervisioonid toimuvad Töötukassa osakondades üle kogu Eesti.

ESCÜ on algatanud superviisori kutsestandardi koostamise. Ühe etapina selles protsessis teostati 2016.a kevadel uuring, mille eesmärgiks oli selgitada välja Eestis tegutsevate superviisorite taust, töökoormus ja töövaldkonnad, levinumad supervisiooni vormid ja mahud. Uuringusse kaasati 64 Eestis tegutsevat superviisorit (töönõustajat). Uuring teostati ISCI superviisori ja coachi Tiina Merkuljeva eestvedamisel, kes on ESCÜ kutsestandardi töögrupi juhi .

Uuringuga saab tutvuda siin: Superviisorite uuring 2015

Nordplus Adult programmi projekt: Supervision training programme curriculum and toolkit.

Projekti kestus oli 19 kuud, juunist 2013 kuni 1. veebruarini 2015. Projekti partnerid olid International Supervision and Coaching Institute, Lillehammer University College ja Latvian Association of Supervisors. Projekti käigus toimunud töötube viisid läbi Anne-Marie Aubert ja Maarten Kae Paulsen Norrast, Ilze Norman Rootsist ning Bill Mullally Iirimaalt.

Projekti eesmärgid ühiskonna tasandil:
Parandada supervisiooni kättesaadavust ja tõsta supervisiooni teenuse kvaliteeti sotsiaal-, tervishoiu-, jt. valdkondades ning seeläbi parandada sihtgrupi ja töötajate töötulemusi ja elukvaliteeti.

Projekti eesmärgid organisatsiooni tasandil:

Arendada superviisorite ja supervisiooniõpetajate tuumpädevusi ja oskusi meetodite, ideede, tehnikate vahetamise kaudu.
Koostada õppekava superviisorite/coachide väljaõppeks.
Arendada rahvusvaheline õpetajate võrgustik.
Koostada kaasaegsed struktreeritud õppevahendid supervisiooni õpetamiseks.
Projekti käigus toimus 7 koostööseminari ja lõpuseminar, kokku 14 päeva. Koostati superviisori pädevuste maatriks ja õppekavade võrdlev analüüs.Valmis sai tööriistakohver supervisiooni õpetajale ja õppevideod.

ISCI dissemination seminar 3.12.2015

ISCI Nordplus Adult information day 2015

ISCI asutajaliikmed ja õppejõud Signe Vesso ja Sigrid Melts peavad üheks oma südameteemaks haridust. Nad mõlemad on Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu toimkonnas, mis on koostöös Tallinna Ülikooliga algatanud ainulaadse arenguprotsessi. “Meie julge unistus on, et haridussüsteemis supervisiooni ja coachingu kasutusele võtmine aitab jätkusuutlikult ellu viia strateegilised muutused, et koolis oleks hea õppida ning õpetada. Meile on oluline, et supervisioon ehk töönõustamine saab lähiaastatel olema levinud praktika nii õpetajakoolituses kui ka haridusega seotud asutustes, koolijuhtide, kooli meeskondade arengu toetamises ja soovitud muudatuste elluviimises.” seisab kirjas algatuse tutvustuses.

Mis siis on tehtud? Oleme kutsunud haridussüsteemi sidusrühmade esindajaid looma üheskoos sisu, milline haridustegelikkus ümbritseb meid lähitulevikus. Oleme keskendunud muutunud õpikäsituse rakendamise toetamisele. 2014. aasta oktoobris toimus esimene hariduse supervisioonipäev. Lisaks toimuvad igakuised ümarlauad, kuhu oleme kaasanud erinevaid osapooli. 2015. aasta mais teeme kokkuvõtted, kuidas eesmärke õnnestus saavutada ning sõnastame järgmised arenguülesanded.

20.06.2013 andsid Tiina Merkuljeva ja Signe Vesso Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonnale üle lastekaitsevaldkonnas läbiviidud uuringu ja lastekaitsetöötajatele väljatöötatud supervisioonisüsteemi.
Uuringu tellis Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium. Uuringu koostas MTÜ International Supervision and Coaching Institute (ISCI).

Uuringu autorid:
Tiina Merkuljeva ISCI, projektijuht, superviisor
Signe Vesso, ISCI superviisor

Supervisioonisüsteem valmis ekspertgrupi kaasabil. Ekspertgrupi liikmeteks olid:

Kaidi Peets, superviisor
Triin Vana, superviisor
Kaupo Saue, superviisor
Mari Saari, superviisor
Piret Bristol, superviisor
Ester Väljaots, superviisor
Sigrid Melts, superviisor

Uuringu käigus tehti hulgaliselt ettepanekuid supervisiooni üldise korralduse ja rahastamisega seoses, supervisiooni sisu ja kestvuse kohta ning toodi välja supervisioonisüsteemi rakendamist takistavad tegurid ja riskid. Uuringu tulemusi ja ekspertgrupi ettepanekuid arvestades töötati välja lastekaitsetöötajatele suunatud supervisioonisüsteem, milles kirjeldati ära: supervisiooni funktsioon lastekaitse valdkonna kontekstis; töötati välja lastekaitse-töötajate supervisiooni korraldusmudel ning määrati ära supervisiooni koordineeriva keskuse funktsioonid ja vajalik pädevus; kirjeldati superviisori pädevus ja roll ning teenuse saaja (KOV ja lastekaitsetöötaja kui üksikisik) roll.

Autorid tänavad kõiki uuringus osalenud lastekaitsetöötajaid, kohalike omavalitsuste juhte ja töötajaid, kes osalesid küsitluses ning kvalitatiivintervjuudes. Samuti soovivad autorid tänada tellija esindajaid, kes olid suureks abiks kogu uuringu protsessis.

Uuringuga saab tutvuda siin.