Organisatsiooni supervisioon ja coaching

Mis on supervisioon?Supervisioonis aidatakse meeskonnal tervikuna ning igal meeskonnaliikmel eraldi püstitada endale eesmärke, töötada välja süsteemid nende ellurakendamiseks ja toetatakse igakülgselt nende eesmärkide saavutamist.

Supervisioon ehk töönõustamine on superviisori poolt juhitav arendusprotsess, mis võib toimuda individuaalselt, grupi- või meeskonna protsessina. Sellesse protsessi saab haarata kõik organisatsiooni liikmed.

Supervisioon on jätkuv protsess, mis mõjutab organisatsiooni kultuuri ning tulemusi

Supervisiooni eesmärgid:

 • Eesmärkide seadmine ja elluviimine,
 • muudatuste juhtimine.
 • Professionaalse käitumise peegeldamine.
 • Emotsionaalsete olukordade lahendamine.
 • Kvaliteetne teenindus
 • Rõõm töötamisest

 

Supervisioon võimaldab töötajal ennast hoida ning teha oma tööd targalt, olles teadlikum enesest, oma ametirollist ja mõjust kaaslastele.

Aitab tegeleda konkreetsete firma siseste probleemidega ning tugevdab organisatsioonis osakondadevahelist tööd.

Vajadus tekib, kui organisatsioonis on näiteks palju kliendikaebusi, ebaühtlane töökvaliteet, töö kvaliteet ja väärtused pole paigas.

Superviisori ülesanne on kaardistada organisatsioon ja tegeleda kõikide osakondadega ning olla ka osakondadevaheline võtmeisik.

Iga organisatsioon ja koostöö nendega on unikaalne ja vajab personaalset lähenemist.

Superviisor on alati neutraalne isik ja ei lähe kunagi kaasa organisatsioonist tulenevate emotsioonidega ning muude mõjutustega.

Ettevõttele on see vajalik kui:

 • Ettevõte ise ei oska liikuda soovitud tuleviku või soovitud tulemuste poole
 • Ettevõtte siseselt on ebakõla erinevate osakondade vahel

 

Organisatsiooni supervisioon aitab töötajatel kohaneda uute tööülesannetega ning samuti eelseisvate muudatustega.

Eesmärk: Töö efektiivsuse tõstmine, probleemide lahendamine ning koostöö töötajate ja klientide vahel.

 

Iga supervisioon on eriline ja kohandatud vastavalt ettevõttele, kes superviisori tellib. Selles protsessis on tähtsal kohal väga sügav tähelepanu ettevõtte töötajate tegevustele. Supervisioon sobib nii suurele kui väikesele ettevõttele, sõltumata tegevusalast. Iga organisatsiooni normaalne elutsükkel sisaldab endas keerukamaid perioode , mil muutuvad inimeste arendamise vajadused.

Refleksiivne supervisioon kui õppimisprotsess superviseeritava ja superviisori kogemuses (Autor: Eliisabeth Käbin)
Supervisiooni ja coachingu päeva kutse
Building a Framework and Model for CW Supervision Report 042309
Child Protection in Emergencies Competency Framework Norwey
Kompetentsimudel 2008
Lastekaitsest Inglismaal
Lastekaitsetoeoetaja kasiraamat Reet Rääk 2004
Social Work Policy Institute supervisioonist 2011
Lastekaitsetöötajate professionaalsuse ja tööalase toimetuleku toetamine järjepideva töönõustamise kaudu
Abistav suhe lastekaitses 2006
Supervisioon aitab inimestel töörõõmu taastada (pdf)
Õppiva praktiku toetamine, Pärnu KOVi noorsootöö võrgustiku koordinaatorite supervisioon (lk 17), Ester Väljaots (pdf)
Dr. Finn Thorbjørn Hansen, Phd Philosophical Supervision (pdf)
A L Østern Artistic guidance in collaborative creative processes Kun En
(pdf)
A L Østern Artistic supervision in collaborative Pres Stavanger 2011 (pdf)
Dr Drake Using the 5 Elements of Mastery – The Mastery Window (pdf)
EASS supervision system (pdf)
Handout at workshop with Anna-Lena Østern (pdf)
Hramtsova magistritöö (doc)
Ilse Orth Creative Processes and Creative media in Integrative Supervision (pdf)
Kathrin Kordon English as a lingua franca in supervision (pdf)
Keerukad ametialased situatsioonid kui tööpingete allikad (ppt)
Koosolekute supervisioon artikkel (doc)
L Cajvert A model for dealing with parallel processes in supervision (pdf)
M Gebhardt Ausgabe 09 2011 Theorie Praxis Forschung (pdf)
Meeskonna kaasamine probleemide lahendamisse- artikkel (doc)
Millist kasu võiks kool ja õpetajad saada supervisioonist (doc)
Mis kasu on supervisiooni grupist (doc)
Õppiv organisatsioon kui üks süteemseid lähenemisi organisatsioonile (doc)
Organisatsiooni supervisiooni kasutamise võimalustest Viru Vangla näitel (doc)
Phd L.E.O.Kennair Evolutionary psychology for an Integrative Supervision (pdf)
Prof Kari Soendenaa Inspiring moments in supervision. How to promote change. University in Stavanger, Norway, August 2011 (pdf)
Ragnhild Wiik IRIS Everybody can speak fewer can communicate (pdf)
Relation as a core factor – a dialogical format for relationally oriented supervision (pdf)
Sijtze de Roos Ethics of supervision and coaching (pdf)
Supervision meets education (pdf)
Supervisioonist erikoolides 2010 (doc)
Supervisor’s and coach’s manual for work with multicultural groups (pdf)
“Intervjuu Piret Bristoliga: Eesmärgi saavutamiseks tasub võtta treener”

Meie superviisorite ja coachide kontaktid leiad siit.

Kellele on mõeldud:Töötajad, juhid, meeskonnad ja organisatsioonid, kes plaanivad kasutada supervisiooni teenust, ei oma aga eelnevat supervisiooni kogemust või on supervisiooniga põgusalt kokku puutunud.

Miks just see koolitus:

 • Superviisor saab töötada ainult sellega, mis superviseeritav kaasa toob. Et olla avatud ja usaldav, on vaja tunda end turvaliselt. Selleks omakorda on vaja sõlmida selged kokkulepped.
 • Kui superviseeritav teab täpselt, mida temalt supervisioonil oodatakse ning mida tema võib supervisioonilt oodata, annab see talle jõu ja võimaldab kergemini supervisioonil vastutust võtta.
 • Supervisiooni suhe vajab aktiivset ja vastastikust osalust. Koostöö luuakse toetudes teatud rollisuhetele. Mõlema osapoole rolli, õiguste ja vastutuste piirid on vaja selgelt määratleda ja nendes kokku leppida.

Kõik see nõuab oskusi, teadmisi ja eelkõige hoiakuid, mida õpimegi koolituse käigus.

Koolituse programm:

 1. Sissejuhatus supervisiooni: definitsioon, eesmärgid, supervisiooni rollid ja ülesanded, superviisori ja superviseeritava vastutus, supervisiooni eetika.
 2. Supervisiooni sessiooniks valmistumine: info kogumine ja säilitamine, supervisiooniks märkmete tegemine.
 3. Teadlikkuse arendamine füüsilisel, emotsionaalsel ja kognitiivsel tasandil.
 4. Kuidas oma lugu või kliendi kaasust supervisioonil esitleda.
 5. Seitse viisi, kuidas supervisioonil fookust hoida.
 6. Kuidas avada rasket juhtumit supervisioonil.
 7. Supervisiooni protsessi hindamine.
 8. Grupi- ja meeskonna supervisioonil osalemine.

Koolitus toimub tellimustööna organisatsioonides.

Koolituse maht: 12 akadeemilist tundi.
Koolitaja: Piret Bristol