Arenguprogramm kooli juhtkondadele

Eesmärk: Aidata kooli juhtkonnal üheskoos kooli personaliga liikuda soovitud sihtide poole.

ARENGUPROGRAMMIL ON 3 FOOKUST:

1. Fookus – Muudatuste koosloomine ja juhtimine
Arenguprogrammi raames kaardistame üheskoos hetkeolukorra.
Loome ühise tulevikupildi ja teeme tegevuskava sinna jõudmiseks.
Juhime elluviimise protsessi – õpime edukogemustest ja leiame lahendusi takistustele.
Coachingu oskused juhtidele

2. Fookus – Koostöö kultuuri kujundamine
Koostöö koolis
Koostöö võimaluste kaardstamine ja koostöö aktiviseerimine
Proaktiivsus ja initsiatiiv – milline juhtimine seda toetab

3. Fookus – Kool kui õppiv organisatsioon
Kuidas juhtida õppivat organisatsiooni
Kuidas toetada üksteiselt õppimist koolis ja üksteise toetamist
Kuidas toetada muutunud õpikäsituse (MÕK) ellurakendumist kooli erinevatel tasanditel
Kollegiaalne coaching koolis – kuidas seda juurutada

 

Konkreetse arenguprogrammi töötame välja koostöös kooliga.

Arenguprogrammi metoodika: supervisioon ja coaching, aktiivõpe

Superviisorid: