SUPERVIISORI JA COACHI VÄLJAÕPE,
JUHTIMISE SUUND

KELLELE

Ootame väljaõppesse juhte erinevatest valdkondadest. Oluline on eelnev juhtimiskogemus ja tahe töötada juhtide, gruppide ning meeskondadega.

MIDA ANNAB

Lisaks üldisele superviisori ja coachi pädevusele keskendutakse juhtimises esiletulevatele teemadele ja väljakutsetele. Käsitletakse ka coachivat juhtimisstiili ja coachingu kultuuri kujundamist organisatsioonides.

Lõpetanul on pädevus viia läbi individuaalset supervisiooni ja -coachingut, grupisupervisiooni ja -coachingut, töötada meeskondade ja organisatsioonidega.

Väljaõpe annab nii supervisiooni kui coachingu läbiviimise oskused ning võimaluse töötada nii organisatsioonivälise kui -sisese superviisorina ja coachina valdkonnaüleselt.

Õppekava on seotud ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) coaching’u ja supervisiooni ja ICF (International Coaching Federation) coaching’u kompetentsiraamistikega. Väljaõppe lõpetanu saab taotleda ICF-i PCC (Professional Certified Coach ) coachi sertifikaati.

LISAINFO

Võta meiega julgesti ühendust, kui Sa soovid lisainfot väljaõppe või eelintervjuude osas.

Kaupo.saue@isci.ee või tel 50 96 580

Signe.vesso@isci.ee või tel 50 66 227

Kaidi.peets@isci.ee või tel 51 62 771

Väljaõppe eesmärk on ette valmistada coach’e ja superviisoreid, kes:

 • suudavad läbi viia professionaalselt kõrgel tasemel ning eetilisi põhimõtteid järgides valdkondadeülest coaching’ut ja supervisiooni ning võivad töötada äri-, haridus-, sotsiaal- vms valdkonnas erinevate kliendigruppidega.
 • omavad kompetentse töötamaks nii individuaalsel, meeskonna, grupi kui ka organisatsiooni tasandil.
 • on arendanud süvendatult supervisiooni ja coaching’u läbiviimise kompetentse töös juhtide ja meeskondadega.

Õppekava on seotud ICF (International Coaching Federation) coaching’u ja ANSE (Association of National Organisations for Supervision  in Europe)  coaching’u ja supervisiooni kompetentsiraamistikega ja annab ICF  ja ANSE standarditele vastava hariduse.

 1. Kõrgharidus:   sotsiaal- ja humanitaarteadused (sh majandus ja juhtimise erialad)
 2. Juhtimise kogemus.
 3. Täiendkoolitustel ja grupiprotsessides osalemine (min 60 akadeemilist tundi). Arvesse võetakse erinevaid kursusi ja/või pikema kestusega enesearenguprogramme, mis annavad kogemusi ja teadmisi inimeste arendamisest, suhtlemisest, õpetamisest, gruppidest, organisatsioonidest, juhtimisest jms.
 4. Varasem supervisiooni ja/või coaching´u kogemus (min 30 akadeemilist tundi).
 5. Kasuks tuleb psühhoteraapia kogemus.

Isiksuslikud eeldused: baasilised eneseregulatsiooni, suhtlemise ja  reflekteerimise oskused ning inimestega töötamise põhiliste eetiliste printsiipide arvestamine.

Superviisori/coachi väljaõppesse kandideerijatega korraldatakse eelkohtumised selleks, et vastastikku tutvuda, küsimustele vastuseid saada ja põhjendatud otsus langetada.

Kui sisseastumistingimustes esitatud nõuded pole kandideerimise hetkel 100% täidetud, on võimalus lahendust otsida koostöös ISCI meeskonnaga.

VASTUVÕTU PROTSEDUUR

 1. Avaldus
 2. CV
 3. Eelintervjuu (grupis) positiivne läbimine

EELINTERVJUUD

Eelintervjuule registreerumiseks võtke meiega ühendust:

Kaupo.saue@isci.ee või tel 50 96 580

Signe.vesso@isci.ee või tel 50 66 227

Kaidi.peets@isci.ee või tel 51 62 771

Väljaõpe kestab 30.03.2023 – 08.06.25.

Väljaõppe maht on 650 akadeemilist tundi, millest on:

– 366 kontakttundi (üheksa 4-päevast, kaks 2-päevast, üks 3-päevane moodul ning arenguvestlus õppijaga);

– 30 tundi individuaalset õppesupervisiooni;

– 16 tundi grupisõppesupervisiooni;

–  8 tundi vaatluspraktikat;

– 80 tundi praktikat individuaalkliendi, meeskonna või grupiga (min 30 tundi individuaalkliendiga ja min 30 tundi meeskonna või grupiga)

– 50 tundi tööd kaasõppijate grupis;

– 100 tundi iseseisvat tööd (töö kirjandusega, kodutööd, vahe- ja lõpuportfoolio ettevalmistamine jne)

Õppeprotsess baseerub humanistlikul, lahenduskesksel, väärtustaval, süsteemsel, kognitiiv-käitumuslikul, NLP-l, gestalt ja kunstiteraapial ja neist pärit lähenemistel, mõtteviisidel ja tehnikatel.

Kogu õpet läbib coach’i ja superviisori identiteedi ja personaalse stiili kujunemine ning teadlik eneseareng.

Õppemeetodid

Õppetöös on peamine rõhk praktilisel harjutamisel ning oma kogemuse ja grupiprotsesside reflekteerimisel.

Reflektiivsed ja interaktiivsed õppimismeetodid lähtuvad täiskasvanukoolituse põhimõtetest: praktilised töötoad, rollitreening, diskussioonid,  juhtumianalüüsid, miniloengud, videote analüüsimine, loovmetoodikad, harjutamine paarides, kolmikutes ja väiksemates gruppides, õppeprotsessi ja isikliku arengu reflekteerimine ning protokollimine jne.

Õppeprotsessi komponendid 

Kokku on 12 moodulit, millest kaks 2-päevast moodulit on virtuaalõpe.

Õpingukaaslaste grupid. Moodulite vahel kohtuvad regulaarselt  õpingukaaslastest moodustatud väiksemad grupid, et toetada üksteise õppimist, valmistada ette kodutöid, praktiseerida ja reflekteerida moodulites õpitut ja kogetut.

Õppesuperviisor. Õppija käib regulaarselt õppesupervisioonis. Õppija valib endale õppesuperviisori väljaspoolt põhiõppejõudude gruppi. Õppesupervisiooni ülesanne on valmistada ette õppepraktikat ja reflekteerida tehtud klienditöid ning toetada õppija professionaalse rolli kasvu.

Praktika. Õppija leiab endale võimaluse järjepidevalt õppemoodulite vahelisel ajal praktiseerida (vaatluspraktika; individuaalse coaching’u ja supervisiooni praktika; grupiga, meeskonnaga või organisatsiooniga töötamise praktika).

Väljaõppe 1. osa (1. – 6. moodul)

Väljaõppe 1. osa keskendub peamiselt individuaalsele coaching’ule ja supervisioonile.

1.moodul – 30.03-2.04.23 (4 päeva) – Coachingu ja supervisiooni alused.

 • Õppetöö korraldus
 • Ülevaade coachingu’st ja supervisioonist, mõisted
 • Protsessi ja sessiooni ülesehitus
 • Lepingu tähendus ja kokkulepete sõlmimine
 • Coach’i ja superviisori tööks vajalikud kompetentsid ja hoiak (ANSE ja ICF)
 • Sotsiomeetrilised harjutused
 • GROW mudel
 • Eesmärkide seadmine

2. moodul 15.-18.06.23 (4 päeva) – Coach’i ja superviisori isiksus ja kompetentsid. Gestaldi tehnikad supervisioonis ja coaching’us.

 • Konfidentsiaalsus ja eetika
 • Usaldusliku, hinnanguvaba ja jõustava suhte loomine
 • Teadlikkus ja kohalolek (mindfulness)
 • Coach’i ja superviisori identiteet
 • Genogramm
 • Õppija isiklikud õpi- ja arengueesmärgid
 • Gestaldi mõisted ja tehnikad supervisioonis ja coaching’us
 • Rollivahetuse meetod

3. moodul 14.-15.09.23 virtuaalne (2 päeva) – Õppimine ja areng. Lahenduskeskne lähenemine.

 • Täiskasvanu õppimise käsitlused
 • Ennastjuhtiv õppija, motivatsioon
 • Refleksioon, refleksiooni mudelid
 • Lahenduskeskse lähenemise teoreetilised alused ja tehnikad.
 • Skaalade kasutamine

4. moodul 5.-6.10.23 virtuaalne (2 päeva) – Õppimine ja areng. Süsteemse lähenemise põhiprintsiibid ja konstellatsiooni tehnikad supervisioonis ja coaching’us.

 • Tagasiside andamine ja vastuvõtmine supervisioonis ja coaching’us
 • Metatasand supervisioonis ja coaching’us
 • Süsteemse lähenemise põhiprintsiibid
 • Konstellatsiooni tehnikad coaching’us ja supervisioonis

5. moodul 16.-19.11.23 (4 päeva) – Varjatud protsessid supervisioonis ja coaching’us. NLP lähenemine.

 • Paralleelprotsess
 • Ülekandemehhanismid
 • Vastupanu
 • Psühholoogilised kaitsed
 • NLP lähenemine (Diltsi mudel jne)

6. moodul 1.-4.02.24 (4 päeva) – Stress ja läbipõlemise ennetamine. Loovmeetodid. Vahevaade.

 • Stress ja läbipõlemine ning selle ennetamine supervisioonis ja coaching’us
 • Vastutus ja rollipiirid
 • Loovmeetodid supervisioonis ja coaching’us
 • Tagasiside ja edasiside saamineoma professionaalsele arengule

 

Väljaõppe 2. osa (7. – 12. moodul)

Väljaõppe 2. osa keskendub peamiselt grupi, meeskonna ja organisatsiooni coachingule ja supervisioonile.

7. moodul 4.-7.04.24 (4 päeva) – Grupisupervisioon ja –coaching. Sotsiomeetria kasutamine.

 • Kontekst gruppidega töötamisel
 • Mitmepoolsete lepingute sõlmimine grupiga
 • Juhtumi mõiste grupisupervisioonis ja –coaching’us
 • Grupidünaamika ja protsesside juhtimine
 • Grupisupervisioon ja grupicoaching
 • Kovisioon
 • ANSE kompetentsid
 • Mitmekesisus
 • Sotsiomeetrilised harjutused

8. moodul 30.05 -2.06.24 (4 päeva) – Organisatsiooni ja meeskonna supervisioon ja coaching. Süsteemne lähenemine.

 • Coachingukultuur organisatsioonis
 • Meeskonna supervisioon ja coaching
 • Töö orgnisatsioonis missiooni, visiooni ja väärtustega
 • Süsteemne lähenemine organisatsiooni kontekstis
 • Visuaalide kasutamine

9. moodul 19.-22.09.24 (4 päeva) – Meeskonna supervisioon ja coaching. Väärtustav lähenemine.

 • Arenguprotsessi eesmärgistamine, mõõdikute seadmine ja elluviimise jälgimine meeskonnaga
 • Rollid ja funksioonid meeskonnas
 • Võimu üle- ja alakasutus meeskonnas
 • Väärtustav coaching (Appreciative Inquiry)

10. moodul 21.-24.11.24 (4 päeva) – Muutused, konfliktid ja kriisid.

 • Muudatuste juhtimine
 • Töötamine konfliktidega
 • Töö keerukate suhetega
 • Kriisid

11. moodul 13.-16.03 25 (4 päeva) – Superviisori ja coach’i professionaalne tegevus.

 • Professionaalne identiteet
 • Eetikakoodeks
 • Superviisori ja coach’i poolt organisatsioonile antav tagasiside
 • Kvaliteedinõuded superviisorile ja coach’ile
 • Jätkuv eneseareng, enesehindamine, tagasiside võtmine
 • Kuulumine erialaühendustesse

12. moodul 6.-8.06.25 (3 päeva) – Portfoolio esitamine ja praktiline eksam

 • Portfoolio esitamine
 • Praktiline eksam

Kaks 2-päevast moodulit viiakse läbi virtuaalselt, et arendada osalejates virtuaalse coaching’u ja supervisiooni läbiviimise kompetentse.

Liisa Raudsepp

ISCI supervisiooniõppes osalemine oli mulle väga oluline nii erialase kui isikliku arengu seisukohalt. Õppetöö oli väga konstruktiivne ja mitmekesine, koolitajana õppisin palju uusi meetodeid grupiga töötamiseks, samuti avardus arusaam individuaalsest tööst. Isiklikult õppisin kõige enam kohalolekut ja ärksust, kehateadlikkust – nendega töötamine on andnud kvalitatiivse muutuse ka minu töös coachina ja meeskondade arendajana. Meie grupp oli väga ühtehoidev ja õppejõud pühendunud, õppida oli lihtsalt väga meeldiv!

Triin Tars

Nägin kõrvalt seda, mida ja kuidas teen ning kuidas see teistele paistab. Teised inimesed peeglitena minu ümber ja mina peeglina neile on olnud kirgastav elamus ning kõrverpeeglid on aja jooksul sirgemaks muutunud. Tean, et olen muutunud. Minus on rohkem tasakaalu ja tarkust, sallivust ja alandlikkust, aga ka enesekindlust, jõudu ja julgust vastu minna täielikule teadmatusele. Selline õppimise viis, et kõigepealt kogeme ja alles siis loome teooria kogetu ümber on mind kandnud edasi õppima, lugema ja kogema. Oma töös näen supervisiooni ja coachingu tõelisi vilju – olen võtnud vastu väljakutse olla inimeste juht.

Teiste ISCI lõpetajate lugusid saad lugeda siit.

 

Väljaõppe eest saab tasuda moodulite kaupa.

4-päevase mooduli hind on 740 eur + km

2-päevase mooduli hind on 370 eur + km

3-päevase mooduli hind on 555 eur + km

Väljaõppe maksumus kokku on 7955 eur + km (9546 eur).

Täiendavad kulud õppesupervisioon

Lisaks moodulites osalemisele võtavad õppijad oma praktika toetamiseks õppesupervisiooni, mille eest tasuvad õppesuperviisorile vastavalt kokkuleppele õppesuperviisoriga.

30 akadeemilist tundi individuaalset õppesupervisiooni

ISCI õppijatel on õigus saada ISCI poolt kinnitatud õppesuperviisorite juures õppesupervisiooni hinnaga 40 eur/ak tund (+km), kokku 1200 eur (+km). 

16 akadeemilist tundi grupi õppesupervisiooni

ISCI õppijatel on õigus saada ISCI poolt kinnitatud õppesuperviisorite juures õppesupervisiooni hinnaga 80 eur/ak tund (+km). Hind ei sisalda ruumi kulu. Hind jaguneb grupi õppesupervisioonis osalevate õppijate vahel.