Meeskonna coaching

Uuringud näitavad, et ainult üks meeskond viiest on tõeliselt tulemuslik.

Meeskonna coachingu eesmärk on luua tugevaid, terveid ja tulemuslikke meeskondi.

 • Tugevaid meeskondi iseloomustavad oma tugevuste ja arengukohtade teadvustamine, ühiselt mõistetud ja kokku lepitud eesmärgid ja tegevuskavad.
 • Terveid meeskondi iseloomustavad usaldusväärsed, avatud ja ausad koostöösuhted. Erinevate vaatenurkade väärtustamine ja nende rohkus. Koosloominguline suhtlemine.
 • Tulemuslikud meeskonnad pühenduvad kirglikult seatud sihtide saavutamisele.

MEESKONNA COACHINGU PROTSESS:

 1. Valikulised eeltööd kokkuleppel: Denisoni organisatsioonikultuuri uuring, meeskonna hetkeolukorra diagnostika ja kaardistus (intervjuud). Hetkeseisu mõõtmine sellele meeskonnale oluliste parameetrite osas.
 2. Meeskonna coachingu eesmärkide ja protsessi kokkuleppimine: soovitud tulemused, coachingu periood (nt pool aastat), coachingu sessioonide arv jm
 3. Meeskonna coachingu sessioonid
 4. Tegevused, mida meeskonnaliikmed teevad coachingu sessioonide vahepealsel ajal
 5. Meeskonna juhil on kasulik võtta individuaalcoachingut, et tõhusamalt toetada oma meeskonna arenemist ja püstitatud eesmärgi saavutamist.
 6. Kokkuvõte protsessist ja tulemustest

MEESKONNA COACHINGU SISU:

 1. Meeskond loob koos visioonipildi soovitud tulevikust: suurepärastest tulemustest, koostöösuhetest, unistuste tiimitööst, sellest mis on just sellele tiimile ülioluline.
 2. Visioonist valitakse ja sõnastatakse üks peamine eesmärk ja selle sügavam tähendus- miks on just see meeskonnale oluline.
 3. Meeskond kaardistab ja teadvustab oma olemasolevad ressursid ja tugevused, mis toetavad valitud eesmärgi poole liikumist.
 4. Ühiselt kirjeldatakse võimalused eesmärgi saavutamiseks.
 5. Otsustatakse peamised tegevused, tegijad või töögrupid ja nende liidrid.
 6. Järgmistel meeskonna coachingu etappidel vaadatakse tehtu üle, toetatakse ja kindlustatakse edasiliikumist esilekerkinud probleemidele lahenduste leidmise ja aruandluskohustuse kaudu.

MEESKONNA COACHINGU TULEMUS:

Meeskond muutub mõõdetavalt tugevamaks, tervemaks ja tulemuslikumaks.

Probleemidele keskendudes saame rohkem probleeme.Lahendustele keskendudes saame rohkem lahendusi.

Lahenduskeskne lähenemisviis keskendub positiivsetele muutustele ning nende elluviimiseks vajalikele ressurssidele. Peame märkama häid muutusi. Saame neid võimendada ja õppida esile kutsuma ning suunata vastavalt oma vajadustele. Lahenduskeskses tööviisis arvestatakse, et inimesed kalduvad olema pimedavõitu nägemaks äärmiselt rikkalikku ressursside hulka. Neid sisemisi ja ümbritsevaid ressursse on võimalik leida ja aktiivsemalt kasutama hakata. Soovitud tulevikupildi ehk eesmärgi poole liikumiseks on võimalik kujundada originaalne ja isikupärane lahenduste tee. Lahenduskeskse lähenemise tugev tulevikufookus koos teadliku ressursside kasutuselevõtmisega tagab arendusprotsessi konkreetsuse.

Lahenduskeskse coachingu eelised

 • Õpetlik. Millele tähelepanu pöörame, see kasvab, nagu ka osalejate oskus ja võimekus hiljem iseseisvalt lahendusi leida.
 • Efektiivne. Uuringud tõestavad selle lähenemise efektiivsust ja muutuste püsivust.
 • Ajasäästlik. Tulemused saavutatakse kohe esimesel sessioonil.
 • Väärtustav. See meetod õpetab rohkem väärtustama oma töökaaslasi ja kliente.
 • Tervendav. Vähendab tõhusalt läbipõlemisriski.
 • Jätkusuutlik. Mõtteviis on kergelt omandatav ja toimib edukalt peale ametlike sessioonide lõppu.
 • Innustav. Äratab töötajates entusiasmi ja innustab uusi lahendusi koheselt rakendama.
 • Jõustav. Toetume edulugudele.
 • Motiveeriv. Positiivse tulevikupildi poole liikumine vallandab rohkem energiat kui probleemidest eemaldumine.
 • Proaktiivne. Suurema hulga võimaluste nägemine tõukab käituma vastutustundlikult.
 • Positiivne. Töö toimub helges ja optimistlikus meeleolus.