Õppekorralduse alused

“Ei ole piisav, et annad endast parima. Sa pead teadma, mida teed ja seejärel andma endast parim”
Prof. D.E. Deming
Koolituste kvaliteedi tagamise alused kirjeldab International Supervision and Coaching Institute (edaspidi: ISCI) poolt pakutavate täiendkoolituste ja kursuste kvaliteedi tagamise ja edendamise põhimõtteid, sh õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamist, tagasiside kogumist ning kestva arengu tagamise põhimõtteid.

ISCI KOOLITUSTE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. Kvaliteedi tagamise üldpõhimõtted

  • Lähtume täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, Haridus- ja teadusministri määrusest „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“, ISCI ärieetikast, põhikirjast ning õppekorralduseeskirjast (link)
  • Pakume täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
  • Meie huvi on pakkuda parimat võimalikku koolitust, et viia ellu meie missiooni – arendada supervisiooni ja coachingu valdkonda, jõustada juhte ja töötajaid töö tulemuslikkuse, suhete kvaliteedi ja töörõõmu suunas.
  • Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindime väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.
  • Supervisiooni- ja coachingualaste koolituste pakkumisel tugineme ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) väljaõppe standardile ning ANSE ja ja ICF (International Coach Federation) kompetentsi raamistikele. Lisaks otsime ja rakendame õppetöös nii Eesti kui rahvusvahelist head praktikat ja kogemusi.
  • Meile on oluline ISCI koolituste hea maine ja kestev areng, et meie koolitused vastaksid parimal viisil koolitustel osalejate ja teiste sidusgruppide vajadustele ja ootustele. Tegeleme õppe kvaliteediga süsteemselt ja järjepidevalt, kasutades selleks E. Demingi kvaliteedi ringi:

Plaani – määra kindlaks eesmärgid ja protsessid, mis on vajalikud kliendi nõuete ja organisatsioonipoliitikaga kooskõlas olevate tulemuste saavutamiseks.Teosta – rakenda need protsessid.

Kontrolli – jälgi ja mõõda protsesside ning teenuste vastavust poliitikatele, eesmärkidele ja nõuetele ning kajasta tulemused.

Parenda – võta ette tegevused protsessi toimimise parendamiseks.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine

 • Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
 • Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest. Sisekoolituste õppekavade koostamisel viime läbi intervjuud tellija ja organisatsiooni esindajatega, et täpsustada koolitusvajadust ja luua koos sobiv õppekava.
 • Avalike koolituste õppekavade koostamise võtame aluseks valdkonnaga seotud standardid ning kompetentsiraamistikud ning kutsestandardis või seadusandluses toodud nõuded.
 • Õppekava on õpiväljundipõhine ning kõik koolitused, mida pakume on oma olemuselt praktilise suunitlusega. Koolitaja ülesandeks on aidata õppijail saavutada õpiväljundid ning parimad võimalikud tulemused.
 • Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

[one_half]

  1. õppekava nimetus;
  2. õppekavarühm;
  3. õppeesmärk;
  4. õpiväljundid;
  5. õppekava koostamise alus;
  6. sihtgrupp;
  7. õppekeel;

[/one_half][one_half_last]

 1. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 2. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 3. õppe sisu;
 4. õppekeskkonna kirjeldus;
 5. õppemeetod;
 6. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 7. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

[/one_half_last]
3. Koolitajate kvaliteedi tagamise

 • ISCI koolitajad on õpetatava valdkonna professionaalid, kel on koolituse läbiviimiseks sobiv erialane haridus ja -töökogemus, kes on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas koolitajana, nõustaja, juhi, spetsialisti, arendaja vm rollis.
 • Koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ning osa koolitusmeeskonnast omab täiskasvanute koolitaja kutset.
 • Kursusespetsiifilised nõuded koolitajatele on lahti kirjutatud õppekavas.
 • ISCI koolitajad osalevad ka ise järjepidevalt erialastel täiendkoolitustel, et arendada vajalikku kompetentsi ning arendada õppemeetodeid ja õppe sisu edasiandmise oskust.
 • Koolitajate ühtse kvaliteedi tagamiseks, õppemeetodite ning sisu parandamiseks korraldab ISCI regulaarselt meeskonna sisekoolitusi, kasutades koolitajatena nii Eesti kui rahvusvahelisi vastava ala professionaale. Koolitajate meeskond teeb omavahel tihedat koostööd, sh kohtub regulaarselt õppetöö arenduse töörühmas.
 • Koolitajate kvaliteeti ja töö tulemust hinnatakse koolitusel osalejate tagasiside alusel. Pärast tagasiside küsitlust analüüsib ISCI juhtkond või koolitusprojekti meeskond tulemusi ning jagab koolitajale tunnustust ja teeb vajadusel ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

 • Koolitustegevus toimub sobilikel ja usaldusväärsete partnerite renditavatel pindadel, mis vastavad Töötervishoiu ja -ohutuse seaduses toodud nõuetele.
 • Koolituse koht valitakse sõltuvalt koolituse eesmärgist, õppemeetodite iseloomust ja grupis suurusest. Koolitusgruppide suurus on erinev, sõltuvalt koolituse eesmärgist ja sisust. Praktilise suunitlusega koolitused on reeglina väiksemad, et tagada osalejatele individuaalne lähenemine. Õppetööks kasutatakse ühte kuni kolme ruumi loenguteks, rühmatööks ning väikerühmades harjutamiseks.
 • Täienduskoolitus toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides. Teoreetiline õpe viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud ning esitlustehnikaga varustatud klassides. Praktiline õpe toimub õppija enda valitud praktika organisatsioonides.

5. Koolituste kohta tagasiside kogumine

 • 1-2 päevaste koolituste korral küsitakse osalejatelt suuline või kirjalik tagasiside koolituse lõpus, millest koolituse korraldusmeeskond koostab tagasiside kokkuvõtte.
 • Pikemate koolituste korral küsime osalejatelt kirjaliku tagasiside (paberkandjal või elektrooniline küsitlus) ning koostame kokkuvõte. Koolitusprojekti meeskond analüüsib tagasiside tulemusi, jagab neid ISCI meeskonna ja koolitaja(te)ga ning teeb vajadusel ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.
 • Mitmeaastase koolituse puhul viime kirjaliku tagasisideküsitluse läbi vähemalt kord aastas, õppe keskel ja õppe lõpus. Suuline tagasiside küsimine toimub iga õppesessiooni lõpus. Kirjalikus tagasisides palume hinnata nii õppetöö sisu kui vormi: õppemeetodeid ja koolitajaid, õppekeskkonda, enesejuhtimist, õppetöö korraldust ja kommunikatsiooni, õppe praktilist kasu ja rakendatavust.
 • Tagasiside kokkuvõte on oluliseks sisendiks õppekava arenduse töörühma tööle.
 • Jagame olulisi mõtteid tagasisidest ka oma kodulehel.
 • Kogume koolitustel osalejate kohta järgmisi andmeid: nimi, kontakt (e-post), töökoht ja isikukood. Isikukood on vajalik tõendi ja tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest.

Kinnitatud 30.12.2015

ÜLDTINGIMUSED

 1. Õppima asumisel sõlmitakse kooli ja õppija vaheline leping, milles sätestatakse kõik olulised õppimisega seotud tingimused ja regulatsioonid.
 2. Õppetöö toimub vastavalt kooli pidaja kinnitatud õppekavale.
 3. Koolil on õigus muuta õppekava ja kursuse ajakava ja sellised muudatused on õppijale kohustuslikud.
 4. Kool tagab, et õppetööd viivad läbi kvalifitseeritud õppejõud.
 5. Kool informeerib õppijat kõikidest õppekorraldust puudutavatest küsimustest.
 6. Õppija teavitab kooli koheselt ja kirjalikult oma elukoha jt. isikuandmete muutustest.
 7. Õppija on kohustatud tasuma õppemaksu õigeaegselt ja vastavalt kooli ja õppija vahelisele lepingule. Õppemaksu suurus ja selle tasumise kord määratletakse kooli ja õppija vahelises lepingus.
 8. Pikemate väljaõppeprogrammide eest tasutakse sessioonide kaupa, 1-2 päevaste koolituste puhul ettemaksuna enne koolitust.
 1. Sessioonilt puudumine ei vabasta õppemaksu tasumisest.
 2. Õppijal on õigus taotleda õppemaksu tasumise eri korda, esitades põhjendatud kirjaliku taotluse Kooli juhatusele;
 3. Õppemaksu võlgnevuse või mittetähtaegse tasumise korral kaotab õppija võimaluse eri korraga maksmiseks.
 4. Õppemaksu kauem kui üks kuu tasumisega viivitanud Õppija ees peatab Kool oma kohustuste täitmise kuni õppemaksu tasumiseni, st Õppija ei oma õigust võtta osa õppetööst.
 5. Kui Õppija on viivitanud õppemaksu tasumisega rohkem kui kaks kuud, on Koolil õigus Leping õppijaga üles öelda.
 6. Avalduse Lepingu ülesütlemise, peatamise või sellest vabastamise kohta Õppija soovil peab Õppija esitama Kooli juhatusele kirjalikult, mille kohta Kooli juhatus langetab otsuse hiljemalt kuu aja jooksul;
 7. Lepingu ülesütlemisel või peatamisel tuleb õppemaks tasuda järgmise õppesessiooni eest.
 8. Üldreeglina Õppijale õppemaksu ei tagastata. Kui Õppija eest on õppemaksu tasunud kolmas osapool, tagastab kool õppemaksu kolmandale osapoolele, juhul kui kolmanda osapoolega on vastav kokkulepe sõlmitud.
 1. Nii kooli personal kui õppijad hoiduvad tegudest, mis võivad kahjustada kooli mainet ja majanduslikke huve.
 2. Õppijad ja õppejõud käituvad korrektselt suhetes kaasõppijate, õppejõudude ja muu personaliga.
 3. Õppijad ja õppejõud kasutavad auditooriume, inventari, seadmeid ja muud kooli vara eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult.

ÕPPIJATE VASTUVÕTMISE JA KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD

 1. Õppija vastuvõtmine toimub sooviavalduse (kirjalik või suuline) alusel.
 2. Otsuse õppija vastuvõtmise kohta langetab õppejõudude kolleegium, parast kõiki õppija poolt täidetud sisseastumiseeldusi.
 3. Kõigi õppima asuvate isikutega sõlmitakse leping.
 4. Kool loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava täies mahus ja õppijal ei ole kooli ees võlgnevusi.
 5. Kooli lõpetamist tõendab tunnistus. Kursuse osalise läbimise kohta ja õppija soovil võib kool väljastada tõendi.
 6. Õppija ennetähtaegne koolist välja arvamine toimub isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal ja vastavalt kooli ja õppija vahel sõlmitud lepingule.